Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza nabór kandydatów na członków komisji w czasie głosowania nad propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego w Częstochowie.

Nabór dotyczy wyłącznie osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy, które nie złożyły formularzy propozycji zadań w IV edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie.

Członkowie komisji odpowiedzialni będą za obsługę głosowania w dzielnicach na zadania zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Głosowanie odbywać się będzie w dniach 21 – 29 października 2017 r. w wyznaczonych punktach do głosowania na terenie miasta Częstochowy, w wymiarze dwóch godzin dziennie:

– w dni robocze w godz. 16:00 – 18:00

– w sobotę i niedzielę w godz. 12:00 – 14:00

Za pracę w komisji w ww. terminie członkom komisji przysługiwać będzie łączne wynagrodzenie w wysokości 260 zł brutto.

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów prowadzone będzie w terminie 11 – 20 września 2017 r. do godz. 15:30.

W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji w czasie głosowania nad propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego w Częstochowie.

Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy: ul. Śląska 11/13, p. 3 lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

Zgłoszenia, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Po zakończeniu naboru odbędzie się szkolenie dla członków komisji, o którego terminie wybrani kandydaci zostaną poinformowani po zakończonej rekrutacji.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, o zakwalifikowaniu kandydata do komisji zadecyduje wynik testu wiedzy o budżecie obywatelskim. Ewentualny test odbędzie się w dniu 26 września 2017 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 (o konieczności udziału w teście kandydaci zostaną poinformowani po zakończeniu naboru zgłoszeń).

W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z pracownikami Wydziału Polityki Społecznej: Referat Partycypacji i Konsultacji Społecznych, ul. Focha 19/21, Częstochowa, pok. 32, tel.: 34 37 07 498; 34 37 07 497, e-mail: konsultacje@czestochowa.um.gov.pl.