OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 16 marca 2018 r.

w sprawie konsultacji dotyczących podziału miasta Częstochowy na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art 5. ust 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2018 r. poz. 450) § 1 uchwały Nr 762/LXIV/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 września 2010 r w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z Częstochowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Prezydent Miasta Częstochowy

ogłasza:

§ 1

1.W związku z ogłoszoną przerwą w obradach LI sesji Rady Miasta Częstochowy przedłuża się termin przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie podziału miasta Częstochowy na okręgi wyborcze.

2.Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie do dnia 18 marca 2018 r. do godz. 24:00.

3.Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

§ 2.

1.Przeprowadzenie konsultacji obejmować będzie swoim zasięgiem terytorialnym miasto Częstochowę.

2.Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3.

1.Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez udostępnienie formularza konsultacyjnego.

2.Wzór formularza o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

3.Wypełnione formularze będą przyjmowane w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 2, w następujący sposób:

1) pocztą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: konsultacje@czestochowa.um.gov.pl ;

4.Informacja o konsultacjach zamieszczona zostanie zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały Nr 762/LXIV/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z Częstochowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 4.

Jednostką organizacyjną wyznaczoną do przeprowadzenia konsultacji, w tym udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii, jest Biuro Dyrektora Generalnego Urzędu.

Z up. Prezydenta Miasta Częstochowy

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

(-)Ryszard Stefaniak

Formularz zgłoszenia opinii do konsultacji w sprawie podziału Miasta Częstochowy na okręgi wyborcze

Projekt uchwały w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze

Podział miasta Częstochowy na okręgi wyborcze

Mapa prezentująca podział miasta na okręgi wyborcze