OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy – aktualizacja 2018” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

Działając zgodnie z treścią art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy – aktualizacja 2018” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Powyższe dokumenty są wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 31.08.2018 r. do 21.09.2018 r. (w dni robocze) w godz. 8:00 – 15:00 w siedzibie Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, pokój 416. W tym samym czasie udostępnione są one również w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce „konsultacje” – www.konsultacje.czestochowa.pl

Zgodnie z art. 19 ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu „Założeń…” oraz do „Prognozy…” w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. do dnia 21.09.2018 r.

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa;
  • ustnie do protokołu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: iz@czestochowa.um.gov.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest:

  • Rada Miasta Częstochowy – do projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy – aktualizacja 2018”,

  • Prezydent Miasta Częstochowy – do „Prognozy oddziaływania na środowisko”.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z up. Prezydenta Miasta

Mirosław Soborak

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

Założenia – cz. 1

Założenia – cz. 2

Prognoza oddziaływania na środowisko

 Opinia Urzędu Marszałkowskiego

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Mapa – tereny rozwoju miasta