OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Częstochowy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 762/LXIV/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z Częstochowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Prezydent Miasta Częstochowy

ogłasza:

§ 1.

 1. Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Częstochowy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

§ 2.

 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie do dnia 18 czerwca 2018 r. do godz. 10:00.

 2. Przeprowadzenie konsultacji obejmować będzie swoim zasięgiem terytorialnym miasto Częstochowę.

 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3.

 1. Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez udostępnienie formularza konsultacyjnego.

 2. Wzór formularza o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 3. Wypełnione formularze będą przyjmowane w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, w następujący sposób:

 1. pocztą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: fer@czestochowa.um.gov.pl ;

 2. w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, składając wypełniony formularz w postaci papierowej.

 1. Informacja o konsultacjach zamieszczona zostanie zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały Nr 762/LXIV/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji z Częstochowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 4.

Jednostką organizacyjną wyznaczoną do przeprowadzenia konsultacji, w tym udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii, jest Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy.

Z up. Prezydenta Miasta Częstochowy

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

(-) Ryszard Stefaniak

Załączniki:

 1. Projekt uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Częstochowy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 2. Formularz zgłaszania opinii