Obwieszczenie 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej 

          Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945) oraz Uchwały Nr 829.LVII.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11 września 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie – Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej wraz z uzasadnieniem, w dniach od 20 marca 2019 r. do 18 kwietnia 2019 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno – Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8, lok. 57 pok. 35 w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce „PREZYDENT MIASTA” – Obwieszczenia. Zmiany dotyczą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr 862/XLIX/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2014 r. w zakresie dotyczącym:

  • zapisów części tekstowej planu zawartych w § 7 ust. 1 dotyczących kształtowania nieprzekraczalnych linii zabudowy;
  • części graficznej planu – w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały nr 829.LVII.2018 z dnia 11 września 2018 r. w części terenu zabudowy produkcyjno – usługowej oznaczonego na rysunku planu symbolem PU5.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, w sali nr 108 o godzinie 14.00. Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Częstochowy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone kwalifikowanym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.Uwagi należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój nr 3 lub w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8, lok. 57 pok. 35, w godzinach pracy urzędu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2019 r.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), dla sporządzanego projektu zmiany planu odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko.  

Z up. Prezydenta Miasta 
Andrzej Szewiński
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Obwieszczenie wraz z załącznikami opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy: https://bip.czestochowa.pl/artykul/2351/1160596/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-obszaru-polozonego-w-czestochowie-w-dzielnicy-zawodzie-dabie-w-rejonie-ulic-legionow-i-kusieckiej