OBWIESZCZENIE

o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)  i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 marca 2019 r. do 19 kwietnia 2019 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno – Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8, w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce „PREZYDENT MIASTA” – Obwieszczenia. 
Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, w sali sesyjnej o godzinie 14.00.
 Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Częstochowy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570 z późn. zm.):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone kwalifikowanym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Częstochowy, w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój nr 3 lub w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8, w godzinach pracy urzędu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2019 r.
 Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. studium, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.
 Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w sposób i w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Częstochowy.


Z up. Prezydenta Miasta
Andrzej Szewiński
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

Obwieszczenie wraz z załącznikami opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy: https://bip.czestochowa.pl/artykul/2351/1160638/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-czestochowy-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko