o wyłożeniu do konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 809/LXVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 „Partnerstwo dla Częstochowy”.

Przedłożono do konsultacji projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 809/LXVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 „Partnerstwo dla Częstochowy”. Projekt uchwały będzie wyłożony w dniach od 15 kwietnia do 22 kwietnia 2011 r. w siedzibie Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych, ul. Focha 19/21 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Każda częstochowska organizacja pozarządowa, która chciałaby wnieść uwagi do projektu, może je zgłosić do Prezydenta Miasta Częstochowy, do 22 kwietnia w następujący sposób:

  • przekazać w postaci papierowej do kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska     11/13, pokój nr 6 lub do Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych, ul. Focha 19/21, pokój 46,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@czestochowa.um.gov.pl, lub ngo@czestochowa.um.gov.pl .


Treść projektu uchwały znajduje się na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 oraz w siedzibie Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych, ul. Focha 19/21.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Częstochowy.


Z up. Prezydenta Miasta Częstochowy

Jarosław Marszałek

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy


Projekt uchwały – zapoznaj się

Uzasadnienie uchwały – zapoznaj się