CZYM JEST INICJATYWA LOKALNA?

Inicjatywa lokalna to nowa forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami wprowadzona do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku.


PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. Nr 96,poz. 873 z późn. zm. Rozdział 2a).

  2. Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 187/XIII/2011 z dnia 10 października 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.


Inicjatywa lokalna – to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.


Celem podejmowania inicjatyw lokalnych jest realizacja przedsięwzięć polepszających warunki życia lokalności społecznej, na rzecz i z inicjatywy których je podjęto.


Zakres zadań, które mogą być realizowane w trybie inicjatywy lokalnej został określony w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Może to być np:


budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;

działalność charytatywna,

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,

pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

promocja i organizacja wolontariatu,

edukacja, oświata i wychowanie,

działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego.


Działając w trybie inicjatywy lokalnej mieszkańcy deklarują współudział w realizacji konkretnego zadania, który może polegać na:


  • świadczeniu pracy społecznej,

  • świadczeniach rzeczowych,

  • świadczeniach pieniężnych.


Aby ta nowa forma realizacji zadań publicznych weszła w życie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powinien uchwalić tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego. W Częstochowie jest to jest to uchwała z dnia 10 października 2011 nr 187/XIII/2011.


Zgodnie z zapisami ww. uchwały:

1. Udział Wnioskodawcy w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może mieć formę:

1) świadczenia pieniężnego,

2) świadczenia rzeczowego,

3) świadczenia pracy społecznej.

2. Środki pieniężne przeznaczone przez Wnioskodawcę na realizację przedsięwzięcia nie mogą pochodzić z budżetu Miasta Częstochowy.


KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podlega ocenie ze względu na jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej oraz według podanych niżej kryteriów szczegółowych:

1) zgodności inicjatywy z priorytetami Miasta Częstochowy w dziedzinie realizacji zadań publicznych,

2) wysokości udziału finansowego Wnioskodawcy w całkowitych szacunkowych kosztach realizacji przedsięwzięcia,

3) wielkości i rodzaju wkładu rzeczowego Wnioskodawcy w realizację przedsięwzięcia,

4) wielkości wkładu pracy społecznej zadeklarowanego przez Wnioskodawcę,

5) wielkości przewidywanych przyszłych nakładów na utrzymanie efektów zrealizowanego przedsięwzięcia obciążających budżet Miasta Częstochowy.


WNIOSEK POWINIEN ZAWIERAĆ:

Dane na temat organizacji pozarządowej (w przypadku grupy inicjatywnej należy dołączyć listę zawierającą: imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, podpis każdego z członków tworzących grupę)

II. Opis zadania

1. Nazwa i opis inicjatywy.

2. Miejsce wykonywania zadania.

3. Cel zadania oraz planowana liczba uczestników inicjatywy lokalnej.

4. Wstępny harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/.

5. Zakładane rezultaty realizacji zadania wraz z określeniem liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna.

III. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania

1. Całkowity koszt zadania.

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów.

3. Przypuszczalne koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszone przez Miasto po jej zrealizowaniu.

IV. Inne wybrane informacje dotyczące zadania

1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania.

2. Posiadane zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób pracujących przy realizacji inicjatywy oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.

3. Posiadane rodzaje zasobów rzeczowych (lokalowe, sprzętowe, inne) ważne z punktu widzenia realizacji zadania.

4. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju.

Załączniki (do wniosku można dołączyć w szczególności: kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję o pozwoleniu na budowę, oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych, informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania).


Należy podkreślić, że przy realizacji inicjatywy lokalnej samorząd nie przekazuje wnioskującym mieszkańcom lub organizacjom dotacji (pieniędzy). Wspiera ich w inny sposób – rzeczowo, organizacyjnie. Jeśli rolą samorządu w ramach realizacji inicjatywy lokalnej będzie zabezpieczenie wkładu finansowego, to nie trafi on do wnioskodawców, tylko jest wydatkowany bezpośrednio przez organ wykonawczy zgodnie z prawem zamówień publicznych. Oznacza to jednak, że władze lokalne muszą przewidzieć w swoim budżecie środki na realizację takich zadań.