Do końca września można składać wnioski na inicjatywy lokalne, których realizacja planowana jest w 2013 roku.Wnioski składać można do dnia 30 września, zgodnie z Uchwałą nr 187/XIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 października 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
Wnioski, które przeszły pozytywną weryfikację będą realizowane w przyszłym, 2013 roku.

 

Zakres zadań, które mogą być realizowane w trybie inicjatywy lokalnej został określony w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Może to być np:

 

• budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
• działalność charytatywna,
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
• pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
• działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
• promocja i organizacja wolontariatu,
• edukacja, oświata i wychowanie,
• działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

 

Działając w trybie inicjatywy lokalnej mieszkańcy deklarują współudział w realizacji konkretnego zadania, który może polegać na:

  • świadczeniu pracy społecznej,
  • świadczeniach rzeczowych,
  • świadczeniach pieniężnych.

Należy podkreślić, że przy realizacji inicjatywy lokalnej samorząd nie przekazuje wnioskującym mieszkańcom lub organizacjom dotacji (pieniędzy). Wspiera ich w inny sposób – rzeczowo, organizacyjnie. Jeśli rolą samorządu w ramach realizacji inicjatywy lokalnej będzie zabezpieczenie wkładu finansowego, to nie trafi on do wnioskodawców, tylko jest wydatkowany bezpośrednio przez organ wykonawczy zgodnie z prawem zamówień publicznych. Oznacza to jednak, że władze lokalne muszą przewidzieć w swoim budżecie środki na realizację takich zadań.

 

więcej