W ramach II edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie, częstochowianie  mogli zgłaszać propozycje zadań do realizacji. W tym roku do rozdysponowania jest 1,1 % dochodów własnych miasta, czyli prawie 7 milionów złotych.

 

Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego na rok 2016:

 • promocja działań związanych z realizacją budżetu obywatelskiego na rok 2016 towarzyszy każdemu z etapów wyłaniania zadań w trybie budżetu obywatelskiego;
 • udostępnienie do publicznej wiadomości pod adresem internetowym http://www.e.czestochowa.pl/bp mapy:
  terenów miejskich, na których mogą być realizowane zadania w ramach budżetu obywatelskiego,
  podziału miasta na jednostki pomocnicze (dzielnice);
 • zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego:
  rozpoczęcie: 27 maja 2015 r.,
  zakończenie: 27 lipca 2015 r.;
 • opublikowanie na stronie internetowej zestawienia złożonych formularzy propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego: 3 sierpnia 2015 r.;
 • weryfikacja formalnoprawna zadań:
  rozpoczęcie: 27 maja 2015 r.,
  zakończenie: 14 września 2015 r.;.
 • informacja w dzielnicach o zadaniach poddanych pod głosowanie:
  rozpoczęcie: 23 września 2015 r.,
  zakończenie: 9 października 2015 r.;
 • opublikowanie na stronie internetowej zestawienia formularzy propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego poddanych pod głosowanie: 22 września 2015 r.;
 • promocja zadań poddanych pod głosowanie:
  rozpoczęcie: 23 września 2015 r.,
  zakończenie: 30 października 2015 r.;
 • głosowanie nad propozycjami zadań:
  • rozpoczęcie: 2 listopada 2015 r.,
  • zakończenie: 8 listopada 2015 r.;
 • upublicznienie wyników głosowania nastąpi w dniu 18 listopada 2015 r.

 

Złożone formularze podlegają weryfikacji formalnoprawnej zgodnie z następującymi kryteriami, tzn. pod kątem:

 • zgłoszenia propozycji zadania na właściwym formularzu;
 • zgłoszenia i podpisania formularza przez uprawnioną osobę (mieszkańca Częstochowy), w przypadku, jeśli formularz składa osoba niepełnoletnia – podpisania formularza przez rodzica/opiekuna prawnego;
 • wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól formularza;
 • czy zadanie mieści się w kategorii zadania własnego miasta;
 • czy zadanie jest zgodne z prawem, w tym z prawem lokalnym, a w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (w przypadku objęcia takim planem);
 • dostępności obiektu dla mieszkańców, w przypadku zadań realizowanych w obiektach zamkniętych;
 • lokalizacji zadania – zadanie musi być zlokalizowane na terenie miejskim pozwalającym na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, możliwe do realizacji na majątku miasta nieobciążonym na rzecz osób trzecich oraz nie przeznaczonym do sprzedaży lub na inny cel, (dotyczy zadania inwestycyjnego), zadania nieinwestycyjne mogą być realizowane na terenie całego miasta z zastrzeżeniem dostępności przedsięwzięcia dla wszystkich mieszkańców;
 • możliwości realizacji zadania w trakcie jednego roku budżetowego;
 • technicznej możliwości wykonania zadania w trakcie jednego roku budżetowego;
 • przyszłych kosztów eksploatacji;
 • ogólnodostępności dla mieszkańców miasta;
 • kosztu realizacji zadania.

 Do wydania jest 6 661 679 zł., w tym:
· na zadania ogólnomiejskie: 1 665 420 zł,
· na zadania dzielnicowe: 4 996 259 zł. 

Podział środków na dzielnice

Akty prawne:

ZARZĄDZENIE Nr 218.2015 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad budżetu obywatelskiego na 2016 r.

UCHWAŁA NR 63.IX.2015 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego