OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Mirów, przy ulicy Mstowskiej.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 309.XXIV.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 kwietnia 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Mirów, przy ul. Mstowskiej wraz z uzasadnieniem, w dniach od 12 stycznia 2017 r. do 10 lutego 2017 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno – Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8, lok. 57 pok. 35 w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce „konsultacje” – www.konsultacje.czestochowa.pl. W granicach obszaru objętego planem znajdują się działki o nr ewid. 11/1, 16/1, 16/2 obręb 126 i 60/1 obręb 127 oraz fragmenty działek 16/3 obręb 126 i 60/2 obręb 127.

 

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 9 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, w sali nr 108 o godzinie 14.30.

 

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Częstochowy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z póżn. zm.):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone kwalifikowanym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Uwagi należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój nr 3 lub w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno – Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8, lok. 57 pok. 35, w godzinach pracy urzędu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2017 r.

 

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 pkt 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. planu miejscowego.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Andrzej Szewiński
Zastępca Prezydenta

 

Obwieszczenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy:http://bip.czestochowa.pl/contents/content/2351/1153410