OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Zawodzie-Dąbie i Stare Miasto pomiędzy ulicami: Targową, Strażacką, Krakowską, Warszawską, Aleją Jana Pawła II, Aleją Wojska Polskiego oraz terenami Galerii Jurajskiej

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 353.XXVIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach Zawodzie-Dąbie i Stare Miasto pomiędzy ulicami: Targową, Strażacką, Krakowską, Warszawską, Aleją Jana Pawła II, Aleją Wojska Polskiego oraz terenami Galerii Jurajskiej wraz z uzasadnieniem od 24 stycznia 2017r. do 22 lutego 2017 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno – Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8, w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce „konsultacje” – www.konsultacje.czestochowa.pl.

Zmiany dotyczą legendy do rysunku planu oraz ustaleń tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr 274.XXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 marca 2016 r., określających: zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego wraz z określeniem ogólnych zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, zawarte w §5 ust. 1 i § 6 ust. 1 uchwały; zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, zawarte w § 8 i § 9 uchwały; zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, zawarte w § 10 uchwały; zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, zawarte w § 14 uchwały; przeznaczenie oraz szczegółowe warunki zagospodarowania niżej wymienionych terenów:

  • zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, położonej w rejonie ulicy Nadrzecznej nr: 32a, 34/36, 35/41, 42/44, oznaczonych w planie symbolami 6 MW i 7 MW, w zakresie gabarytów budynków (ustalenia zawarte w 21 ust. 4 pkt 4 uchwały);
  • zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, położonej pomiędzy ulicami: Strażacką, Garncarską, Graniczną i Targową, oznaczonych w planie symbolem 8 MW, w zakresie usystematyzowania jednostek redakcyjnych dotyczących zakazów wprowadzonych na przedmiotowym terenie (ustalenia zawarte w § 22 uchwały);
  • zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonej przy ulicy Żabiej oraz ulicy Jaskrowskiej, oznaczonych w planie symbolami 1 MN i 2 MN, w zakresie przeznaczenia podstawowego (ustalenia zawarte w § 25 ust. 1 pkt 1 uchwały) ;
  • zabudowy usług i handlu, położonej przy ulicy Strażackiej 11, 17-19, oznaczonych w planie symbolami 15 UH i 16 UH, w zakresie gabarytów budynków (ustalenia zawarte w § 35 ust. 5 pkt 4 uchwały);
  • zabudowy usług i handlu, położonej u zbiegu ulic: Strażackiej i Targowej, oznaczonych w planie symbolem 17 UH, w zakresie gabarytów budynków (ustalenia zawarte § 36 uchwały);
  • zabudowy usług kultury, położonej u zbiegu ulic: Krakowskiej i Mirowskiej – Rzymsko-Katolicka Parafia Kościoła pw. św. Zygmunta, oznaczonych w planie symbolem UK, w zakresie zasad użytkowania terenu (ustalenia zawarte w § 45 ust. 2 uchwały).

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 7 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, w sali nr 108 o godzinie 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Częstochowy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z póżn. zm.):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone kwalifikowanym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Uwagi należy składać, w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój nr 3 lub w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno – Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8, lok. 57 pok. 35, w godzinach pracy urzędu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2017 r.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2016 r.,poz. 353 z późn. zm.), odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany ww. planu miejscowego.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Andrzej Szewiński
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy

 

Obwieszczenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy: http://bip.czestochowa.pl/contents/content/2351/1153470