Tworzymy regulamin

W związku z przygotowywanym projektem szczegółowego regulaminu trybu realizacji i kryteriów oceny wniosków o realizację inicjatywy lokalnej zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 6 marca 2012 o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13.

Inicjatywa lokalna

CZYM JEST INICJATYWA LOKALNA? Inicjatywa lokalna to nowa forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami wprowadzona do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. Nr 96,poz. 873 z późn. zm. […]